Dofinansowane ze środków...
dofinansowanie

DARIUSZ STACHNIK PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE BUDOWNICTWA WODNEGO I INŻYNIERYJNEGO HYDROTECH realizuje projekt pn. "Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej firmy HYDROTECH". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp.Cele projektu:

Jako główny cel projektu Wnioskodawca wskazał dokonanie sprzedaży eksportowej: 2 sztuk węzłów betoniarskich i 4 sztuk silosów cementu w okresie: 18.03.2016 - 15.03.2018 r., tj. w okresie trwania projektu oraz w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.Planowane efekty:

• Liczba kontaktów biznesowych: 7
• Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 2
• Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 1 880 000PLN

wartość projektu:

• koszty kwalifikowane: 96 447,00 zł
• koszty ogółem: 111 147,68 zł

wkład Funduszy Europejskich: 48 223,50 zł